PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter delno Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad, financirajo operacijo, ki se  seizvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

            

Prednosti operacije so:
–    spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;
–    trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade;
–    znižanje brezposelnosti mladih.

S projektom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. S projektom se  upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.

Učitelj začetnik sklene pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila do 30. novembra 2017.
Pridobival bo vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z učenci. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z OŠ Antona Ukmarja Koper sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 5. 2018.