VPIS V SREDNJO ŠOLO – INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE IN NJIHOVE STARŠE


Spoštovani devetošolci in starši.

Obveščamo vas, da je izšel Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Predlagamo, da si ga najprej sami ogledate.

V četrtek, 3. 2. 2022 ob 17. uri je predviden roditeljski sestanek za vse starše in skrbnike 9. razreda,  kjer vas bomo seznanili tudi z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa. 

Učenci bodo seznanjeni z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa do izvedbe informativnih dni, ki bodo potekali na daljavo v:

–          petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri in

–          soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ bo predvidoma zadnji teden v januarju 2022 oziroma v začetku februarja objavljen seznam vseh srednjih šol, skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani. Navedena tabela bo vključevala tudi informacije, na kakšen način bodo posamezne šole izvedle informativne dneve.

Vse dodatne informacije dobite v šolski svetovalni službi: 05/66 32 883.

USTVARJALNOST V ŠOLAH MOK

USTVARJALNOST V ŠOLAH MOK

Pod okriljem Pedagoške fakultete v Kopru je nastal dokumentarni film, kamor so uvrstili ustvarjalnost tudi naše šole.

Pod mentorstvom učitelja Aleša Vodopivca so se predstavili učenci, ki so vključeni v ČEBELARSTVO.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

Čestitke mentorju in mladim čebelarjem!

ORGANI ŠOLE

IZ ZAKONODAJE …

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole sestavlja pet predstavnikov delavcev šole, trije predstavniki  staršev ter  trije predstavniki  ustanovitelja.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Ravnatelj Osnovne šole Antona Ukmarja Koper je Andrej Mlinar.

SVET ŠOLE

Pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah. Mandat članov Sveta šole je štiri leta – navedeni sestavi je pričel teči septembra 2021.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:Sandra MIHALIČ, Petra PICIGA, Mojca REBEC MARINKOVIČ (predsednica), Aleš UŠENIČNIK, Jana ŽERJAL
PREDSTAVNIKI STARŠEV:Klemen KLADNIK MALAČIČ, Josip MAJSTOROVIĆ, Aleša ŽIBERT
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:Lada KOS, Gabrijela KUKOVAC PRIBAC, Martina ŠTOK

SVET STARŠEV

Pristojnosti: daje mnenja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet šole.

Sestava: vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V prvem razredu se voli predstavnik v Svet staršev vsako leto.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, pedagoška komisija in razredniki.