SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom »Razvoj in udejanjanje inovativnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« želi posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.

Projekt je razdeljen na 4 sklope, in sicer:

– Sklop 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost

– Sklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in 

                  reševanja problemov

– Sklop 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter

                 formativnega ocenjevanja

– Sklop 4: kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc

V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsegacelovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev oziroma nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig   

             splošnih kompetenc, ki vključujejo vse ravni izobraževalnega sistema;

  • vzpostavitev oziroma nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev (didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije…), ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, javnih zavodov in javnih raziskovalnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
  • spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov, ki vključuje postopke ugotavljanja dviga kompetenc.

Dostopnost