V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in samoiniciativnosti posameznika. S projektom, ki traja od 2017 do 2022, bomo opolnomočili učence z veščinami, s katerimi se bodo pogumno in učinkovitejše spoprijeli z življenjskimi in poklicnimi izzivi, ter jih opremili s spretnostmi za uresničevanje lastnih ciljev. Namen projekta je, da učenec skozi samozavedanje in samorefleksijo išče, analizira in vrednoti svoja močna področja. Osredotoča se  na svoje spretnosti, potenciale in interese ter  evalvira in spremlja lastni napredek. Učenec skozi odkrivanje samega sebe, raziskovanja potreb  okolja ter spoznavanja različnih poklicnih kompetenc umešča in osmišlja svoja močna področja, ki so smernica za kasnejšo karierno in poklicno orientacijo. Pri projektu sledimo načelom samozaupanja, pridobivanja pozitivne samopodobe, odgovornosti za osebni razvoj, avtonomnosti in načelu pomembnosti zgodnjega usmerjanja učencev na poklicno pot.

V projektu smo kot ena izmed 30 razvojnih šol, ki  preko projektnega razvojnega tima oblikuje model in didaktične strategije za razvoj kompetenc podjetnosti ter jih spremlja in evalvira na ravni šole.  V drugi fazi se bo model implementiral v sam učni proces na implementacijske šole z namenom, da postane del obveznega kurikuluma. V konceptualni model kompetenc podjetnosti spadajo veščine, ki so razdeljene znotraj posameznega področja – od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Med omenjene veščine sodijo etično in trajnostno razmišljanje, vrednotenje idej, odkrivanje priložnosti, finančna in ekonomska pismenost, vključevanje drugih in povezovanje z okoljem, samozavedanje in samozadostnost,  obvladovanje negotovosti in tveganj ter izkustveno učenje. Sočasno pa bo v projektu  potekalo razvijanje učeče se skupnosti in s tem spodbujanje vseživljenjskega učenja oz. učenje učenja. V celoten proces je vključena tudi mreža konzorcijskih partnerjev, ki bo poskrbela za prožen prehod med izobraževanjem in okoljem.

Dostopnost