ORGANI ŠOLE

IZ ZAKONODAJE …

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole sestavlja pet predstavnikov delavcev šole, trije predstavniki  staršev ter  trije predstavniki  ustanovitelja.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Ravnatelj Osnovne šole Antona Ukmarja Koper je Andrej Mlinar.

SVET ŠOLE

Pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah. Mandat članov Sveta šole je štiri leta – navedeni sestavi je pričel teči septembra 2021.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:Sandra MIHALIČ, Petra PICIGA, Mojca REBEC MARINKOVIČ (predsednica), Aleš UŠENIČNIK, Jana ŽERJAL
PREDSTAVNIKI STARŠEV:Klemen KLADNIK MALAČIČ, Josip MAJSTOROVIĆ, Aleša ŽIBERT
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:Lada KOS, Gabrijela KUKOVAC PRIBAC, Martina ŠTOK

SVET STARŠEV

Pristojnosti: daje mnenja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet šole.

Sestava: vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V prvem razredu se voli predstavnik v Svet staršev vsako leto.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, pedagoška komisija in razredniki.

VARNA POT V ŠOLO

NAVODILA ZA STARŠE

Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.

Po Zakonu o varnosti cestnega prometa (87. člen) morajo otroci prvega razreda osnovne šole imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe.

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Ko otroke pripeljete v šolo z osebnimi avtomobili, vas prosimo, da upoštevate pravila krožnega prometa in vozila parkirate na zgornjem parkirišču. Dislociran oddelek je le 200 m od matične šole. Pot od dislociranega oddelka do šole je urejena, vendar ne bo odveč, če med šolskim letom večkrat opozorite otroke na varen prehod čez cesto na poti do šole.

Priporočamo, da si na šolski spletni strani ogledate dokumente v povezavi z omenjenim.

Šolski okoliš

Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper in obsega:

Območje KS Žusterna, KS za Gradom, prostorski okoliš 0053 v KS Semedela (Cesta na Markovec neparne številke od 35 do 43, Klaričeva ulica parne številke od 2 do 10, Ulica II. Prekomorske brigade neparne številke od 49 do 57 in od 63 do 75, Ulica Milana Spasiča, Ulica Sergeja Mašere 2) in prostorska okoliša 0147 in 0353 v KS Olmo-Prisoje (Semedela številke 58 a, od 75 do 81 ter 86).

Šoli je v letu 2005 bil dodeljen šolski okoliš, ki zajema del KS Semedela, in sicer prostorski okoliš 0052 (Bežkova ulica parne številke od 2 do 14, Erjavčeva ulica neparne številke od 1 do 7 in od 21 do 31, Gradnikova ulica 2, Kraljeva ulica od 1 do 9 ter neparne številke od 11 do 15, Ulica II. Prekomorske brigade parne številke od 38 do 68).

Vloge staršev iz drugih šolskih okolišev za šolanje učencev na našo šolo obravnavamo individualno (šolska svetovalna služba in vodstvo).

VPIS V SREDNJO ŠOLO

UVODNI NAGOVOR

Spoštovani,

obveščam vas, da so srednje šole že začele izvajati DNEVE ODPRTIH VRAT, na katerih predstavljajo svoje izobraževalne programe, nekatere tudi dijaške domove.

Tam, kjer bodo potekale predstavitve v živo, je za udeležbo zahtevano izpolnjevanja PCT pogoja.

Za virtualno udeležbo pa seveda potrebujete povezavo.

Pod zavihkom KARIERNA ORIENTACIJA / VABILA IN PROMOCIJE (O šoli / Svetovalna služba / Karierna orientacija/ Vabila in promocije) lahko sproti spremljate informacije ter povezave, da boste lahko lažje razmišljali o nadaljnji poti po zaključku osnovnošolskega izobraževanja.

Dorica Trgo

šolska psihologinja

SREDNJE ŠOLE, ki so nam do sedaj poslale VABILA NA DNEVE ODPRTIH VRAT so naslednje:

  • SGLŠ – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • BIC (Biotehniški izobraževalni center) – Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana www.bic-lj.si/gvs/
  • GEPŠ Piran, gimnazija vabi učence 9.razreda na Dan odprtih vrat, ki bo potekal v živo dne 9.12.2021 s pričetkom ob 17.30 uri na sedežu šole, Bolniška ulica 11 v Piranu.

Učenci bodo potrebovali svoj Evidenčni list iz sredinega samotestiranja, ki ga prinesejo s sabo. Rezultat testa podpiše učitelj, ki je bil pri samotestiranju nadzorni. Kdor je bil cepljen ali je že prebolel, prinese potrdilo, ravno tako potrebujejo PCT njihovi starši, če bodo prišli zraven (priporoča se en starš). Maske so obvezne, razkužila za roke bodo pripravljena. Zakuske tokrat ne bo, bodo pa dijaki, profesorji, ravnatelj in šolska psihologinja z veseljem predstavili šolo in njen utrip.

  • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola LjubljanaDan odprtih oken

Spoštovani,

na Gimnaziji Šiška se zavedamo, da je izbira nadaljnje izobraževalne poti za vaše devetošolce izjemnega pomena. Ker je stik s šolami, kot smo ga bili vajeni nekoč, tudi v letošnjem šolskem letu zelo okrnjen, smo za učence že pred informativnima dnevoma pripravili srečanji, ki bosta potekali na daljavo (aplikacija Zoom).

Srečanji bosta

Ker si zares želimo, da nas devetošolci dobro spoznajo, smo zbrali najpomembnejše informacije o Gimnaziji Šiška na enem mestu. Prenesejo si jih lahko na povezavi TUKAJ.

Informativna dneva na naši gimnaziji bosta 11. 2. in 12. 2. 2022. Potekala bosta na daljavo, prek aplikacije Zoom. Povezave bodo objavljene na naši šolski spletni strani.

Tudi takrat bomo predstavili naše programe in podali informacije po naslednjem urniku:

  • petek, 11. 2. 2022, ob 9.00: predstavitev za športne oddelke,
  • petek, 11. 2. 2022, ob 10.30: predstavitev za splošne oddelke,
  • petek, 11. 2. 2022, ob 12.00: predstavitev za projekt z Nogometno zvezo Slovenije (fantje in dekleta),
  • petek, 11. 2. 2022, ob 15.00: predstavitev za športne in splošne oddelke,
  • sobota, 12. 2. 2022, ob 9.00: predstavitev za športne in splošne oddelke.

Informacije o naši šoli in vpisu učenci najdejo na naši spletni strani, v rubriki Vpis. Vabimo, da nas obiščejo tudi na:

Devetošolci, ne pozabite pa nas spremljati tudi na Instagramu in Facebooku.