BRANJE NE POZNA MEJA – ČITANJE NE POZNAJE GRANICA

Mednarodni projekt poteka že kar nekaj let. Naša partnerska šola je Osnovna šola Dr. Branimirja Markovića Ravna Gora iz Gorskega kotarja na Hrvaškem. Namen projekta je spodbujanje branja, razvijanje različnih vrst pismenosti, ustvarjalnosti in spoznavanje literarnih del hrvaške mladinske književnosti. V projekt so vključeni učenci četrtega in sedmega razreda, s katerimi glasno beremo izbrano delo. Ob branju učenci ustvarjajo in raziskujejo. Na koncu šolskega leta organiziramo enodnevno srečanje s hrvaškimi učenci in njihovimi mentorji, ki ga popestrimo s kulturnim programom in ogledom krajevnih znamenitosti.

GirlsDoCode

Pobudnik projekta je Simbioza genesis, socialno podjetje, izvajalec Digital School in podpornik podjetje Celtra.

Namen projekta je:

  • povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,
  • dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,
  • zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju,
  • ovreči predsodke o ženskah na STEM področju.

Ker spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran samo za en spol, je 300 dekletom med 10. in 11. letom starosti iz sodelujočih osnovnih šol ponujeno brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja. Dekleta bodo brezplačno spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

V projekt je vključeno približno 300 deklet 5. in 6. razreda 30 slovenskih osnovnih šol.  Glede na preteklo šolsko leto je število sodelujočih veliko višje. MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani izobraževalci vodijo deklicam prilagojene programe v obsegu 22 šolskih ur.

KNJIŽNI SVET

V bralnem tekmovanju »Knjižni svet« bodo sodelovali vsi učenci 5. in 6. razreda. Organizator bralnega tekmovanja je šolska knjižnica OŠ Antona Ukmarja Koper. 

Cilj tekmovanja je, da bi vsak učenec prebral vsaj eno knjigo z bralnega seznama, ki obsega več kot štirideset različnih naslovov. Predviden čas za branje in pogovor ter zapis o prebranih knjigah je omejen, od oktobra do aprila za tekoče šolsko leto.  

Izbrane knjige z bralnih seznamov si bodo učenci izposojali  v  šolski knjižnici.

Mentorice bodo razredničarke in učiteljice slovenščine v  5. in 6. razredu.

KULTURNO POGOVORNI VEČERI NA UKMARJU

Kulturno pogovorni večeri bodo potekali v sproščenem vzdušju v družbi zanimivih gostov, ki bodo učencem približali različna področja. Šport, knjige, družba, mladost, hobiji so samo nekatere izmed tem, o katerih bo tekla beseda. Čas izvedbe bo v dogovoru s povabljenimi sogovorniki (jesenski in spomladanski termini).

MEDNARODNA RAZISKAVA BRALNE PISMENOSTI (IEA PIRLS 2022)

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok v starosti okoli 10 let. Izvaja se v petletnih krogih. Prva raziskava PIRLS je bila izvedena leta 2001. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA.

PIRLS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.

Kaj merimo v PIRLS?

Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo bralne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki PIRLS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov. Pri čemer je potrebno poudariti, da je zagotovljena anonimnost prav vseh udeležencev raziskave. 

Katere države sodelujejo?

Raziskavo PIRLS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic.

Naša šola je bila izbrana v vzorec Mednarodne raziskave bralne pismenosti (IEA PIRLS 2022), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. 

Glavna faza raziskave, v katero smo bili izbrani, bo na šolah potekala predvidoma od sredine marca pa nekje do konca maja.

NARAVOSLOVNA IN MATEMATIČNA PISMENOST

SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom »Razvoj in udejanjanje inovativnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« želi posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.

Projekt je razdeljen na 4 sklope, in sicer:

– Sklop 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost

– Sklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in 

                  reševanja problemov

– Sklop 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter

                 formativnega ocenjevanja

– Sklop 4: kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc

V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsegacelovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev oziroma nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig   

             splošnih kompetenc, ki vključujejo vse ravni izobraževalnega sistema;

  • vzpostavitev oziroma nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev (didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije…), ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, javnih zavodov in javnih raziskovalnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
  • spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov, ki vključuje postopke ugotavljanja dviga kompetenc.

Dostopnost